Kengetallen zorgsector

Is jouw organisatie actief in de gezondheidszorg? De bestanden die ten grondslag liggen aan onze sectorrapportages stellen we tegen vergoeding beschikbaar. De datasets omvatten onder meer alle omzetten, verbijzondering inkoopuitgaven (o.a. voeding- en hotelmatige kosten, investeringen), financiële ratio's waaronder liquiditeit en cijfers met betrekking tot productie en capaciteit, zoals gemiddelde ligduur en aantal verpleegdagen.

 

De gegevensbestanden bevatten cijfers van alle ziekenhuizen, VVT- en GGZ-instellingen, gehandicaptenzorg en jeugdzorg. De bestanden zijn een goed vertrekpunt voor marktbewerking door leveranciers die actief zijn in de gezondheidszorg, maar leveren ook bruikbare inzichten voor zorgverzekeraars en accountants.

 

Hieronder worden de beschikbare datasets getoond. Voor zorgorganisaties die lid zijn van Intrakoop gelden aangepaste (lagere) tarieven. Meer weten? Neem contact op via 024-3550535, via chat onder aan deze pagina, of stel je vraag via de contactpagina.

Dataset zorgorganisaties vanaf € 1 mln. omzet


1.400 zorgorganisaties, 300 parameters. Deze dataset bevat:

 • bedrijfsopbrengsten en -lasten
 • resultaat
 • verbijzondering balans
 • verbijzondering bedrijfskosten
 • inkoopkosten
 • fte/medewerkers, verzuim
 • productie- en capaciteitcijfers
 • financiële ratio's solvabiliteit, liquiditeit, resultaatratio
Iedere dataset bevat de cijfers van het gekozen verslagjaar met de vergelijkende cijfers van het voorgaande jaar. Beschikbare jaren 2012-2020. Download voorbeeld (Excel)

Dataset zorgorganisaties minder dan € 1 mln. omzet (micro-entiteiten)


2.530 zorgorganisaties, 74 parameters. Deze dataset bevat: bedrijfsopbrengsten en -lasten resultaat verbijzondering winst- en verliesrekening verbijzondering balans verzuim financiële ratio's solvabiliteit, liquiditeit, resultaatratio Iedere dataset bevat de cijfers van het gekozen verslagjaar met de vergelijkende cijfers van het voorgaande jaar. Beschikbare jaren 2018-2020. Download voorbeeld (Excel)

Dataset accountantskosten


1.490 zorgorganisaties, 21 parameters. Deze dataset bevat:

 • KVK-nummer
 • Plaats
 • Provincie
 • Som der bedrijfsopbrengsten Verslagjaar
 • Deelsector (fijn)
 • Accountantkantoor
 • Controle jaarrekening Verslagjaar
 • Overige controlewerkzaamheden
 • Fiscale advisering
 • Niet controlediensten
 • Afrekening voorgaande jaren
 • Totaal accountantskosten
Iedere dataset bevat de cijfers van het gekozen verslagjaar met de vergelijkende cijfers van het voorgaande jaar. Beschikbare jaren 2016-2020. Download voorbeeld (Excel)

Zorgorganisaties 2020, omzet en resultaat:

Dataset langlopende leningen


400 zorgorganisaties, 15 parameters. Deze dataset bevat:

 • Naam zorgorganisatie
 • Plaats
 • Leninggever
 • Afsluitdatum
 • Hoofdsom
 • Totale looptijd in jaren
 • Soort lening
 • Werkelijke rente
 • Renteschuld einde verslagjaar
 • Nieuwe leningen in verslagjaar
 • Renteschuld
 • Renteschuld over 5 jaar
 • Restrerende looptijd in jaren
 • Aflossingswijze
 • Gestelde zekerheden
Iedere dataset bevat de cijfers van het gekozen verslagjaar met de vergelijkende cijfers van het voorgaande jaar. Beschikbare jaren 2016-2020. Download voorbeeld (Excel)